dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (dále jen „GDPR“)
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Europeana production s.r.o., IČO: 07122811, se
sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295005, jako správcem osobních údajů, v rámci uzavření
závazkového vztahu týkajícího se sponzorství a podpory vybraných projektů. V souladu s čl. 13 GDPR
bychom Vám o tomto zpracování osobních údajů rádi sdělili více informací.
Zpracování osobních údajů je prováděno na základě nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy mezi
správcem a Vámi, jako subjektem osobních údajů (pokud jste fyzická osoba) nebo jako
zaměstnavatelem těchto subjektů údajů, protože bez poskytnutí určitých osobních údajů není možné
smlouvu realizovat. Zpracovávány jsou identifikační a kontaktní osobní údaje Vás nebo Vašich
zaměstnanců, a to pro jednotlivé účely plnění našeho smluvního vztahu, jako je např.

 • evidence uzavřených smluv a kontaktních osob,
 • zasílání daňových dokladů a jiných písemností,
 • provádění plateb a předávání finanční podpory,
 • vedení účetní a daňové evidence,
 • poskytování informací o vybraných projektech,
 • předávání a zajišťování předávání odměn,
 • v případě Vaší volby uvádění Vašich údajů jako sponzora vybraného projektu.
  a také další údaje, které při plnění smlouvy přirozeně vzniknou, např.
 • historie podpořených projektů nebo
 • naše vzájemná zaznamenaná komunikace.
  Vaše údaje poskytnuté na základě této smlouvy můžeme také používat na základě našich
  oprávněných zájmů, a to pro účely
 • uplatňování našich právních nároků a obrana proti nárokům uplatněným proti nám.
  Pokud jste nám udělili také souhlas k dalším účelům zpracování, zpracováváme dále i osobní údaje,
  které jste nám na základě tohoto souhlasu poskytli pro zvláštní účely uvedené v takovém souhlasu.
  Při zpracování všech výše uvedených údajů vždy dbáme na to, abychom dodržovali základní zásady
  dle čl. 6 GDPR. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno organizačními a technickými opatřeními
  přijatými v souladu s právními předpisy tak, abychom udělali vše proto, aby nedošlo k náhodnému
  nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených
  nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo k neoprávněnému přístupu k nim. Všichni naši
  zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně skutečností, které při své práci zjistí.
  Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí a nejsou předávány dalším příjemcům vyjma
 • našich externích dodavatelů, které používáme pro zajištění některých našich agend, jako je
  vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání a auditů, controlling, právní služby,
  provádění auditů systémů řízení kvality, marketing nebo nákup zboží a služeb. I tyto
  zpracovatele ale zavazujeme, aby dodržovali veškerá pravidla zpracování osobních údajů a
  zachovávali mlčenlivost.
 • autorů vybraných projektů, kterým bude poskytnuta finanční podpora pro zajištění plnění jejich
  právních povinností, vedení účetnictví apod.,
 • případů vyplývajících z plnění právních povinností vyžadujících předávání orgánům státu, jako
  je např. dodržování účetních a daňových povinností, evidence náhradních plnění, dodržování
  bezpečnosti práce apod.,
 • předávání souvisejícím s uplatňování našich práv u orgánů státu v insolvenčních, exekučních,
  trestních a jiných soudních nebo správních řízeních, uplatňování škodních událostí u
  pojišťoven, apod.
  Délka uložení osobních údajů je určována jednotlivými účely jejich zpracování a délkou trvání našeho
  smluvního vztahu. Po skončení trvání smlouvy jsou ponechány jen údaje nutné pro splnění našich
  právních povinností, ve výjimečných případech i údaje nutné pro případné uplatňování nároků z této
  smlouvy vzniklých nebo bránění se jim, v takovém případě však nejdéle po dobu 4 let od ukončení
  smlouvy nebo do pravomocného skončení příslušného soudního či jiného řízení.
  Poskytnutí osobních údajů je předpokladem nezbytným pro plnění smlouvy, v případě jejich
  neposkytnutí by nebylo možné smlouvu uzavřít nebo v jejím plnění pokračovat. Při zpracování
  osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které jsou námi jako správcem
  zpracovávány, máte právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti zpracování či požadovat
  omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu
  s právními předpisy. V některých případech můžete také od nás žádat osobní údaje ve
  strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci nebo
  máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na rozhodnutí bez činnosti člověka.
  Veškerá svá práva můžete uplatnit u pověřence na níže uvedené emailové adrese nebo písemně na
  naší kontaktní adrese správce.
  V případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo
  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
  Česká republika.
  Kontakt správce: Europeana production s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101
  00 Praha 10,
  Případně je správce možné kontaktovat prostřednictvím formuláře:
  https://europeanaproduction.com/contact-us/