Obchodní podmínky sponzorství a podpory vybraných projektů a pravidla užívání webových stránek

Tyto obchodní podmínky sponzorství a podpory vybraných projektů stanoví pravidla poskytování
sponzorství a podpory vybraným projektům prostřednictvím webových stránek
https://europeanaproduction.com/ (dále jen „Portál“) a pravidla užívání webových stránek stanoví zásady
provozu a užívání Portálu. Provozovatelem portálu je společnost Europeana production s.r.o., IČO:
07122811, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295005 (dále jen „Provozovatel“).

Obchodní podmínky sponzorství a podpory vybraných projektů

Pečlivě si prosím tyto obchodní podmínky přečtěte předtím, než začnete využívat možnosti
sponzorství a podpory vybraných prostředků prostřednictvím Portálu.

 1. Definice základních pojmů:
  Provozovatel – společnost Europeana production s.r.o., IČO: 07122811, se sídlem Korunní
  2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
  v Praze, oddíl C, vložka 295005, která zajišťuje přijetí Sponzorských příspěvků, jejich předání Autorovi
  projektu a poskytnutí Odměny Sponzorovi.
  Portál – webové stránky provozované Provozovatelem, na kterých Autor projektu prezentuje Projekt a
  Sponzor jejich prostřednictvím může vybraný Projekt podpořit za podmínek stanovených v těchto
  obchodních podmínkách.
  Projekt – připravovaný hudební, kulturní, filmový či jiný projekt, kterým může být např. film
  (audiovizuální dílo), který je prezentovaný na Portále a na jehož realizaci a výrobu může Sponzor za
  podmínek v těchto obchodních podmínkách stanovených a za Odměnu poskytnout finanční
  prostředky.
  Autor projektu – osoba, která je autorem, výrobcem, nebo jinak zajišťuje výrobu a produkci Projektu
  a která za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami prezentuje Projekt a získává
  prostřednictvím Portálu pro jeho realizaci finanční prostředky od Sponzora.
  Sponzor – osoba, která má zájem podpořit vybraný Projekt prezentovaný na Portále a obdržet
  určenou odměnu a za tímto účelem má zájem poskytnout Autorovi prostřednictvím Portálu finanční
  prostředky.
  Odměna – určený produkt, služba či „zážitek“, kterou Autor prostřednictvím Provozovatele nabízí
  Sponzorovi za poskytnutí podpory vybranému Projektu.
 2. Prezentované Projekty
  2.1. Veškeré Projekty prezentované na Portálu byly předem hodnoceny Provozovatelem, který po
  jednání s Autorem a na základě svého přesvědčení o vhodnosti a kvalitě Projektu rozhodl
  umožnit jeho umístění na Portále a podpořit tak jeho vznik. V některých případech může být
  Autorem projektu sám Provozovatel.
  2.2. Popis Projektu bude uveden vždy v českém a anglickém jazyce, s volbou dle jazykové mutace
  Portálu. Popis Projektu bude ve formě krátkého medailonu obsahujícího základní popisné
  informace ohledně povahy Projektu, kdy Sponzor bere na vědomí, že do uvedeného popisu
  nelze zahrnout veškeré dostupné informace o Projektu. K popisu Projektu mohou sloužit mimo
  jiné i fotografie a/nebo videa související s prezentací, výrobou či podobou Projektu či odkazy na
  mediální články související s Projektem (za obsah těchto článků však Autor projektu ani
  Provozovatel nenesou žádnou odpovědnost).
  2.3. U každého Projektu bude vždy uvedena cílová částka, kterou má Autor projektu zájem získat
  prostřednictvím Portálu pro úspěšnou realizaci Projektu. Tato sílová částka může být Autorem
  projektu v průběhu realizace projektu měněna.
  2.4. Autor projektu se zavazuje uvádět k Projektu zveřejněném na Portále přesné a pravdivé
  informace a je povinen tyto informace pravidelně aktualizovat. Provozovatel se zavazuje, že
  informace uvedené na Portále budou odpovídat informacím, které mu byly poskytnuty Autorem
  projektu.
 3. Výběr Projektu pro podporu a volba varianty podpory
  3.1. Sponzor provede výběr Projektu, který si zvolil podporovat, a dále provede volbu varianty
  podpory s tím, že ke každé variantě podpory (např. sponzor, Bronzový sponzor, Stříbrný
  sponzor, Zlatý sponzor) se vztahuje předem určená konkrétní Odměna, kterou obdrží za
  připojení se k podpoře Projektu pod vybranou variantou podpory. Odměna, kterou má Sponzor
  obdržet za poskytnuté finanční prostředky, nemůže být dodatečně měněna.
  3.2. Sponzor se po zvolení varianty podpory může rozhodnout upravit finanční částku, kterou
  poskytne jako podporu vybraného Projektu. Sponzor však bere na vědomí, že pro získání
  Odměny určené pro konkrétní variantu podpory musí poskytnout finanční prostředky minimálně
  ve výši určené u konkrétní varianty podpory.
  3.3. Sponzor si je vědom skutečnosti, že se jedná pouze o poskytnutí podpory vybranému Projektu,
  které není podmíněno realizací Projektu ani úspěšností Projektu.
  3.4. Provozovatel se v případě podpory Projektu Sponzorem zavazuje Sponzora informovat o stavu
  vybraného podporovaného Projektu minimálně jednou za 3 měsíce elektronicky emailem nebo
  telefonem prostřednictvím kontaktních údajů poskytnutých Sponzorem.

4.Uzavření smlouvy

4.1. Po výběru varianty podpory Projektu a její případné úpravě, po poskytnutí nezbytných údajů pro
plnění závazků dle těchto obchodních podmínek a po řádném seznámení se s těmito
obchodními podmínkami a informacemi o zpracování osobních údajů Sponzor vybere, zda
s těmito obchodními podmínkami souhlasí a potvrdí, že se seznámil s informacemi o ochraně
osobních údajů, to vše prostřednictvím příslušného formuláře umístěného na Portálu (dále jen
„formulář“). Odesláním formuláře dojde k uzavření smlouvy – závazkového vztahu – mezi
Sponzorem, Provozovatelem a Autorem projektu (Provozovatel a Autor projektu mohou být
jedna osoba), jehož obsah je určen těmito obchodními podmínkami a ze kterého plyne mimo
jiné závazek Sponzora poskytnout finanční prostředky ve zvolené výši a závazek Provozovatele
poskytnout Sponzorovi Odměnu.
4.2. Sponzor prohlašuje, že informace, které poskytl za účelem uzavření smlouvy prostřednictvím
formuláře, či jinak, jsou aktuální a správné. Sponzor se zavazuje, že Provozovatele bude
informovat v případě jakékoli změny informací poskytnutých Provozovateli a že tedy bude
poskytnuté informace udržovat aktuální a správné po celou dobu trvání smlouvy (tedy do
okamžiku ukončení smlouvy buď výpovědí, splněním závazků stran, či do okamžiku jejího
ukončení jiným způsobem).
4.3. V případě, že Sponzor při odesílání formuláře na Portále zvolí variantu, že souhlasí s uvedením
svého jména či názvu jako sponzora Projektu, je součástí uzavřené smlouvy i závazek
Provozovatele a Autora projektu Sponzora uvádět jako sponzora Projektu.
4.4. Je-li Sponzor spotřebitelem (člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak
jedná), je oprávněn od smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek odstoupit ve lhůtě
14-t dní ode dne jejího uzavření, a to oznámením učiněným Provozovateli a Autorovi
prostřednictvím Provozovatele. Poštovné za vrácení Odměny hradí Spotřebitel.
Vzor odstoupení od smlouvy:
Identifikace spotřebitele (jméno, přímení, datum narození, adresa)
Dne ………. jsem podpořil částkou ……….Kč jako …druh sponzorství… projekt ……….………..
Odměnu za sponzorství jsem obdržel dne ………./neobdržel. V souladu s § 1829 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od
smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek https://europeanaproduction.com/. Vzhledem
k tomu, že jsem: již obdržel určenou odměnu, zasílám ji spolu s tímto odstoupením od smlouvy
zpět./ neobdržel určenou odměnu, nebude odměna zaslána zpět. Zároveň Vás žádám o
poukázání poskytnuté finanční částky ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo ………….
nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 1. Poskytnutí finančních prostředků, poplatky a provize

5.1. Po odeslání formuláře vzniká Sponzorovi závazek uhradit finanční prostředky ve zvolené výši.
Finanční prostředky budou poskytnuty na účet Provozovatele č.ú. xx, vedený u xxx a
Provozovatel se zavazuje s nimi naložit, jak dále uvedeno (zejména jejich příslušnou výši předat
na účet Autorovi projektu, je-li osobou odlišnou od Provozovatele, nebo na účet přímo zřízený
pro realizaci Projektu).
5.2. Finanční prostředky mohou být uhrazeny prostřednictvím platebního příkazu nebo platbou za
pomocí QR kódu. Sponzor je povinen uhradit finanční prostředky nejpozději do 5-ti pracovních
dní od odeslání formuláře s tím, že pokud nedojde k úhradě ze strany Sponzora v uvedené
lhůtě, dojde k automatickému zrušení smlouvy / je Provozovatel oprávněn celou smlouvu
vypovědět, čímž dojde k jejímu ukončení s účinností k okamžiku doručení oznámení o výpovědi
Sponzorovi. Povinnost uhradit finanční prostředky ve zvolené výši bude splněna okamžikem
připsání celé částky na účet Provozovatele. O přijetí platby bude Sponzor informován do 5 dní
od jejího připsání na účet Provozovatele, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených
Sponzorem ve formuláři.
5.3. Z poskytnutých finančních prostředků mohou být strženy následující poplatky a provize:
 poplatek za správu serveru ve výši 1,5 % z poskytnutých finančních prostředků (bude stržen
vždy) a který náleží Provozovateli pro zajištění funkčnosti a provozu Portálu
 v případě, že umístění Projektu na Portále bylo zajištění prostřednictvím obchodního
zástupce Autora projektu, bude z poskytnutých finančních prostředků stržena částka ve výši
8,5%, která bude následně zaslána na účet příslušného obchodního zástupce.
5.4. Provozovatel se zavazuje, že vždy minimálně 90 % poskytnutých finančních prostředků bude
poskytnuto Autorovi projektu na vybraný Projekt.
5.5. Autor se zavazuje sdělit Provozovateli číslo účtu pro předání poskytnutých finančních
prostředků, když tento účet bude v případě, že je Autor projektu plátcem DPH, zveřejněným ve
smyslu zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Poskytnutí vybrané Odměny
  6.1. Všechny vybrané Odměny budou Sponzorovi dodány nejpozději do dne uveřejnění
  realizovaného Projektu. V případě audiovizuálních děl se jedná o premiéru uvedeného
  audiovizuálního díla, v případě hudebního Projektu může jít o den vydaní alba, songu či
  videoklipu, v případě dalších alternativních Projektů dnem uveřejnění realizovaného Projektu
  rozumí datum jeho uveřejnění nebo zpřístupnění veřejnosti, nevyplývá-li z podstaty Odměny
  něco jiného.
  6.2. Provozovatel se zavazuje předat Sponzorovi určenou Odměnu vztahující se k jím vybrané
  variantě podpory Projektu.
  6.3. Autor projektu se zavazuje, že Provozovateli předá Odměnu, která má náležet Sponzorovi, i
  v případě, že nedojde k vybrání finální částky a/nebo k realizaci Projektu, a to tak, aby

Provozovatel mohl tuto odměnu předat Sponzorovi. V takovém případě je Provozovatel povinen
předat Sponzorovi Odměnu bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o skutečnosti, že nebyla
vybrána finální částka a/nebo nedojde k realizaci Projektu, nebo bez zbytečného odkladu poté,
co mu budou předány Odměny Autorem, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
Uvedené se neuplatní u těch Odměn, které při nerealizaci Projektu z podstaty věci nebude
možné Sponzorovi poskytnout (např. lístky na premiéru audiovizuálního díla, které nebude
vyrobeno). V takovém případě bude poskytnuta ta část Odměny, u které je to možné. Sponzor
však nemá právo požadovat vrácení finančního plnění v případě neposkytnutí Odměny či její
části, a to ani části finančního plnění.
6.4. Sponzor není oprávněn Odměnu či informace v Odměně poskytnuté nijak šířit, zejména není
oprávněn ji šířit za podnikatelským účelem, ani není oprávněn Odměnu využít či užít způsobem,
který by mohl být poškozující pro Provozovatele a/nebo Autora projektu. Sponzor je oprávněn
reprodukovat Odměnu pouze pro soukromé využití za předpokladu, že nejsou porušena
autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva a nejedná se o
činnost, která by mohla být jakkoli poškozující pro Provozovatele a/nebo Autora projektu a za
předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena poznámka o copyright.

 1. Další závazky, práva a prohlášení Provozovatele a Autora
  7.1. Provozovatel nenese odpovědnost za Autorem projektu zveřejněný popis Projektu a Odměn,
  resp. za informace, které budou předány pro uvedení v popisu Projektu a jejich správnost.
  Provozovatel si vyhrazuje právo na odstranění či změnu popisu Projektu nebo Odměny, dozví-li
  se o tom, že byla zveřejněním Projektu nebo popisem Odměn porušena jakákoli práva třetích
  osob týkající se zejména práva autorského. Autor projektu předáním materiálu Provozovateli
  pro uvedení v popisu Projektu uděluje Provozovateli bezúplatně licenci či podlicenci k užití a
  šíření těchto materiálů za účelem prezentace Projektu na Portále. Autor projektu prohlašuje, že
  je oprávněn tuto licenci či podlicenci Provozovateli poskytnout, má pro poskytnutí této licence či
  podlicence veškerá licenční či jiná oprávnění od případných autorů děl a poskytnutím této
  licence či podlicence a uveřejněním předaných materiálů v popisu Projektu nebude zasaženo
  do žádných autorských či osobnostních práv třetích osob. Provozovatel není povinen použít
  poskytnuté materiály.
  7.2. Autor projektu má právo vypovědět smlouvu uzavřenou dle těchto obchodních podmínek a
  nepřijmout od Sponzora finanční prostředky, a to bez uvedení důvodu. Smlouva bude
  v takovém případě ukončena doručením oznámením o výpovědi Sponzorovi a Provozovateli.
  Pokud Sponzor již uhradil finanční prostředky, je Autor projektu povinen je Sponzorovi vrátit
  v celé jejich výši (tedy vč. poplatků a provizí stržených v souladu s těmito obchodními
  podmínkami), a to do 14-ti dnů ode dne ukončení smlouvy. V případě, že již byla Sponzorovi
  poskytnuta Odměna, je Sponzor povinen poskytnutou Odměnu vrátit, a to do 14-ti dnů ode
  ukončení smlouvy.

7.3. Autor se zavazuje využít získané finanční prostředky výlučně pro realizaci vybraného Projektu a
učinit vše, co lze rozumně očekávat, aby byl Projekt úspěšně dokončen.
7.4. Autor se zavazuje, že Provozovateli poskytne Odměny pro jejich předání Sponzorovi, a to bez
zbytečného odkladu po jejich vzniku (výroba, spuštění prodeje lístků…), nebo nejméně 14 dní
před okamžikem, kdy má být Odměna předána Sponzorovi dle těchto obchodních podmínek.

 1. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
  8.1. V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
  pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje toho Sponzora, který je spotřebitelem
  (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
  výkonu svého povolání), že subjekty řešení mimosoudních sporů jsou:
   Obecným subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce,
  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
   Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69,
  110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
   Subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je
  Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, www.ctu.cz.
 2. Závěrečná ustanovení
  9.1. Sponzor prohlašuje, že má právní osobnost je způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním
  jednáním práva a zavazovat se k povinnostem a je oprávněn nakládat s finančními prostředky,
  které budou poskytnuty jako podpora vybraného Projektu. Sponzor dále prohlašuje, že
  podporou vybraného Projektu neporuší žádná práva a povinnosti vyplývající s právních
  předpisů či smluv, které by mohly mít vliv na další plnění smlouvy uzavřené dle těchto
  obchodních podmínek.
  9.2. Odeslání formuláře vyjadřuje Sponzor svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a
  zavazuje se je po celou dobu trvání smluvního vztahu Sponzora, Provozovatele a Autora
  projektu dodržovat a řídit se jimi.
  9.3. Užitím Portálu je Sponzor srozuměn s tím, že veškerá sdělení související se smlouvou, budou
  zasílána především elektronickou poštou. Provozovatel může poskytnout tato elektronická
  oznámení též jejich uveřejněním na Portále.
  9.4. Provozovatel ani Autor projektu nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
  související s užíváním Odměn. Provozovatel ani Autor projektu nenesou žádné náklady spojené
  s uplatněním Odměn.
  9.5. Nebezpečí škody na Odměně přechází na Sponzora okamžikem předání Odměny prvnímu
  dopravci Odměnu Sponzorovi doručujícímu a v případě osobního předání Odměny
  Provozovatelem nebo Autorem okamžikem předání Odměny Sponzorovi.

9.6. V případě, že by Sponzor porušoval tyto obchodní podmínky, jednal v rozporu s dobrými mravy,
snažil se získat Odměnu podvodným způsobem, poškozoval dobré jméno a/nebo pověst
Provozovatele či Autora projektu, nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, můžou
Provozovatel a/nebo Autor projektu od smlouvy se Sponzorem odstoupit.
9.7. Vyobrazení Odměn na komunikačních materiálech soutěže (internetové stránky, marketingové
materiály apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě Odměn.

 1. Ochrana osobních údajů
  10.1. Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se smlouvou uzavřenou na základě těchto
  obchodních podmínek naleznete zde: odkaz na dokument

Pravidla užívání webových stránek – Portálu

Vážení návštěvníci Portálu, Velice si Vážíme Vaší návštěvy Portálu a bychom Vás rádi informovali o
pravidlech užívání Portálu a o zpracování osobních údajů, které v souvislosti s návštěvou webových
stránek – Portálu, může probíhat.

 1. Přijetí pravidel užívání webových stránek
  1.1. Vstup na Portál a jeho používání se řídí těmito podmínkami používání. Vstupem na Portál a jejich
  následným prohlížením uživatel potvrzuje, že si je přečetl, rozumí jim a souhlasí s nimi.
 2. Povolené užití stránek
  2.1. Uživatel Portálu je povinen se vyvarovat propojování Portálu jakýmkoliv způsobem poškozujícím
  dobré jméno a pověst společnosti Provozovatele s jinou webovou (internetovou) stránkou a
  zkreslování či upravování obsahu Portálu a používání obsahu Portálu nedovoleným způsobem.
  2.2. Uživatel souhlasí, že nebude používat jakékoliv materiály či služby z Portálu způsobem, který
  porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, anebo tyto
  Pravidla používání webových stránek.
  2.3. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech,
  obrázcích a jiných materiálech na Portálu jsou vlastnictvím Provozovatele, Autora projektu, nebo
  jiných osob, kteří Provozovateli či Autorovi projektu poskytli příslušná licenční oprávnění.
  2.4. Je povolené reprodukovat ukázky či úryvky z Portálu pro soukromé využití (nekomerční) za
  předpokladu, že nejsou porušena autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná
  vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená
  poznámka o copyright. Žádná reprodukce jakékoliv části Portálu nesmí být prodávána nebo
  distribuována za účelem obchodního zisku, ani se nesmí upravovat nebo zahrnout do jakékoliv
  jiné práce, publikace nebo webové stránky.

2.5. Vlastníkem ochranných známek, log, znaků a servisní značky (společně “ochranné známky”)
zobrazených na Portále je Provozovatel. Nic, co se nachází na Portále, nesmí být chápáno jako
poskytnutí licence nebo jiné uznání povolení anebo práva použít kteroukoliv z ochranných
známek zobrazených na Portále. Jakékoliv použití/zneužití ochranných známek zobrazených na
Portále, anebo v rámci libovolného obsahu na Portále, s výjimkou případů stanovených v těchto
pravidlech užívání Portálu, je přísně zakázané. Návštěvníkům Portálu Provozovatel oznamuje, že
bude důsledně a rázně dbát na dodržení svých práv duševního vlastnictví v plném rozsahu
poskytnutém právním řádem České republiky, včetně možnosti trestního stíhání.
2.6. Všechny příspěvky anebo materiály neosobního charakteru, které jsou zaslány elektronickou
poštou (emailem) anebo jiným způsobem na Portál, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, poznámek,
návrhů a jiných podobných materiálů nejsou a nebudou považované za důvěrné ani soukromé.
Cokoli je takto zasláno, se stává vlastnictvím Provozovatele a může být použito na různé účely,
včetně, ale ne výlučně, rozmnožování, poskytování informací, jejich přenosu, publikování,
vysílání a přeposílání. Uvedené se nevztahuje na materiály poskytnuté Autorem projektu, kdy je
Provozovateli pouze poskytnuta licence pro užívání a šíření těchto materiálů ve smyslu
obchodních podmínek sponzorství a podpory vybraných projektů uvedených výše.
2.7. Používáním Portálu dává uživatel s výše uvedenými pravidly svůj souhlas. Kromě toho
používáním Portálu dává svůj souhlas s tím, že jakékoliv nápady, výtvarná díla, vynálezy,
vývojové trendy, návrhy anebo koncepty obsažené v kterémkoliv příspěvku, který pošle
elektronickou poštou (emailem) nebo vloží na Portál, může Provozovatele použít na jakékoli
účely (včetně, ale ne výlučně, vývoje, výroby, propagace a tržního prodeje výrobků). Za žádné
takové použití nenáleží finanční ocenění ve prospěch osoby anebo strany, která poskytla
informace, nápady, díla, návrhy anebo jakékoliv jiné obdobné materiály a obsah. Samotným
poskytnutím také uživatel zaručuje, že poskytnuté materiály/obsah vlastní, že tyto
materiály/obsah nejsou urážlivé a že jejich použití ze strany Provozovatele neporuší práva žádné
třetí strany. Provozovatel není povinen použít poskytnuté informace. Uvedené se nevztahuje na
materiály poskytnuté Autorem projektu, kdy je poskytována licence dle ustanovení uvedených
výše v obchodních podmínkách sponzorství a podpory vybraných projektů.

 1. Přesnost a úplnost informací
  3.1. Provozovatel se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících
  informací, nicméně uživatel bere na vědomí, že informace obsažené na Portále jsou poskytovány
  bez jakýchkoliv záruk jejich správnosti nebo úplnosti.
  3.2. Pokud by se ukázalo, že přes snahu Provozovatele jsou zveřejněné informace nepřesné či
  neúplné, nenese Provozovatel odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v
  souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu
  přípustném platným právním řádem.
  3.3. Provozovatel neodpovídá za škody přímé (poničení počítače) nebo nepřímé (ztráta zisku), které
  by případně vznikly v důsledku používání Portálu či informací z Portálu. Portál může obsahovat

odkazy, kterými je možné dostat se mimo Portál. Provozovatel nepřijímá žádnou zodpovědnost
za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek.

 1. Informace o zpracování osobních údajů na Portálu
  4.1. Tyto informace o zpracování osobních údajů se týkají zpracování prováděného v souvislosti
  s návštěvou Portálu – webových stránek. Informace o zpracování osobních údajů v případě
  uzavření smluvního vztahu dle výše uvedených obchodních podmínek naleznete pro přehlednost
  v samostatném dokumentu zde: odkaz na dokument
  4.2. Základní informace o zpracování osobních údajů:
  4.2.1. Správcem osobních údajů získaných z vaší návštěvy na našich webových stránkách je
  Provozovatel, tedy společnost Europeana production s.r.o., IČO: 07122811, se sídlem
  Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295005. Provozovatele můžete kontaktovat můžete
  kontaktovat na adrese Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10.
  4.2.2. Při vaší návštěvě našich webových stránek naše webové servery dočasně uloží data připojení
  dotazujícího se zařízení.
  4.2.3. Vaše jméno, adresa a jiné kontaktní údaje nejsou zaznamenávány, pokud nám je sami
  neposkytnete prostřednictvím některého z formulářů umístěných na našich webových
  stránkách. Při Vaší návštěvě tak evidujeme zejména následující údaje:
   datum a čas Vaší návštěvy našich webových stránek,
   navštívené webové stránky,
   informace o typu prohlížeče a operačním systému,
   webové stránky jejichž prostřednictvím jste navštívili naše webové stránky. 
  4.2.4. V případech zpracování pomocí dalších webových nástrojů mohou být zpracovávány i jiné
  údaje; jejich rozsah je pak specifikován u jednotlivých informací k webovému nástroji.
  4.2.5. Zpracování získaných osobních údajů provádíme na základě nezbytnosti pro účely našich
  oprávněných zájmů, jimiž jsou zabezpečení systému, technická správa a optimalizace chodu
  našich webových stránek a jejich vyhledávání a také na základě vašeho souhlasu
  vyplývajícího z nastavení vašeho prohlížeče pro účely pokročilejší nabídky našich služeb a
  vyhodnocování statistik návštěvnosti.  
  4.2.6. Délka uložení osobních údajů generovaných při návštěvě je určována jednotlivými účely jejich
  zpracování, jedná se však vždy pouze o dobu nezbytně nutnou.
  4.2.7. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani dalším příjemcům, vyjma našich externích
  zpracovatelů, které používáme pro zajištění zabezpečení systému, technické správy a chodu

našich webových stránek a on-line reklamy. I tyto zpracovatele zavazujeme, aby dodržovali
veškerá pravidla zpracování osobních údajů a zachovávali mlčenlivost.
4.2.8. Při zpracování všech výše uvedených osobních údajů vždy dbáme na to, abychom dodržovali
základní zásady dle čl. 6 GDPR. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno organizačními a
technickými opatřeními přijatými v souladu s právními předpisy tak, abychom zajistili, že
nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo
k neoprávněnému přístupu k nim. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně
skutečností, které při své práci zjistí. Webové stránky využívají zabezpečenou komunikaci
(protokol HTTPS).
4.3. Vaše práva jako subjektu údajů
4.3.1. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které jsou
námi, jako správcem, zpracovávány, máte právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti
zpracování či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné
nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. V některých případech můžete také
od nás žádat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
a jejich předání jinému správci nebo máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném rozhodnutí bez činnosti člověka. Veškerá svá práva můžete
uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedené e-mailové adrese nebo
písemně na naší kontaktní adrese správce.
4.3.2. V případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR,
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, Česká republika.
4.4. Použití Cookies
4.4.1. Naše webové stránky využívají soubory Cookies, jež jsou malé textové soubory, které některé
webové stránky ukládají na vašem počítači. Účelem umístění souborů cookies na naší
webové stránce je vylepšit možnosti využívání našich webových stránek, zvýšení
uživatelského komfortu a efektivnosti, tedy ve výsledku Vám poskytnout optimální možnost
užívání našich webových stránek. Obsah souboru cookies je omezen na identifikační číslo;
Osobní údaje jako Vaše jméno, adresa IP apod. nebudou jeho prostřednictvím ukládány.
4.4.2. Užívání našich webových stránek je možné i bez souborů cookies jejich zakázáním
prostřednictvím Vašeho prohlížeče, omezením cookies jen na určité webové stránky nebo
prostřednictvím upozorňování na odesílání souboru cookies. Soubory cookies je možné také
z Vašeho počítače či jiného koncového zařízení vymazat. Při omezení využívání cookies
našimi webovými stránkami je však nutné očekávat omezenou prezentaci stránky a omezení
pokynů pro uživatele.
4.5. Odkazy na sociální sítě

4.5.1. Využitím odkazu na sociální sítě – např. Facebook, Twitter, Google Plus apod. – poskytujete
poskytovatelům těchto sociálních sítí své osobní údaje (někteří poskytovatelé sídlí i ve třetích
zemích, např. USA). Na našich webových stránkách nedochází k žádné interakci s těmito
sociálními sítěmi a použité piktogramy a odkazy slouží pouze jako odkazy usnadňující přístup
na naše profily.
4.6. Odkazy na webové stránky třetích osob
4.6.1. Na našich stránkách se mohou vyskytovat odkazy na webové stránky třetích osob. Přestože
tyto webové stránky byly před umístěním odkazu na ně důkladně prověřovány, nemá
Provozovatel vliv na obsah těchto stránek a nelze tak vyloučit, že nedojde ke změně jejich
obsahu.
4.6.2. Využitím odkazu na webové stránky třetích osob může dojít k poskytnutí Vašich osobních
údajů provozovateli takové webové stránky. Provozovatel nemá vliv na takové shromažďování
osobních údajů na webových stránkách třetích osob a nemůže tak garantovat zákonnost
zpracování osobních údajů na takových webových stránkách.
4.7. Google Analytics
4.7.1. Naše stránky používají také služby Google Analytics, které však rovněž přímo nepoužívají
vaše osobní údaje. Více informací ohledně této služby a možnosti nastavení najdete na
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631